Na święto Przemienienia Pańskiego

Świętujemy Przemienienie. Objawienie jedności:

  • Ojca i Syna
  • boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie
  • Starego i Nowego Testamentu.

O tej ostatniej jedności pisze św. Augustyn zwracając się do św. Piotra:

Patrz, chmura uczyniła jeden przybytek, dlaczego ty żądasz trzech?

Objawienie dobroci Boga:

  • z niedostępnej światłości przyszło Słowo, przez które wszystko się stało
  • Niewidzialny stał się widzialny, słyszalny, dotykalny (por. 1J 1, 1-2)
  • umarł i zmartwychwstał.

Objawienie prawdy zapowiadanej w Starym Testamencie, klucz do rozumienia Starego Prawa:

  • Mojżesz i Eliasz mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie (Łk 9, 31)
  • I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24, 27)

Ponownie św. Augustyn:

Mówi Eliasz, ale Jego słuchajcie. Mówi Mojżesz, ale Jego słuchajcie. Mówią Prorocy, mówi Prawo, ale Jego słuchajcie, który jest głosem Prawa i językiem Proroków.

Objawienie piękna:

  • Oblicze Jego zajaśniało jak słońce (Mt 17, 2)

Psalm 45 w przekładzie Jana Kochanowskiego:

Żaden, o królu, żaden twej urody

Nie dojdzie między ludzkimi narody,

Żaden wdzięczności pięknej twarzy twojej:

Hojnie-ć użyczył Pan Bóg łaski swojej.

Na koniec znów św. Augustyn, przywołany przez Jana Pawła II w adhortacji Vita consecrata:

Piękny jest Bóg, Słowo u Boga (…) Piękne jest w niebie, piękne i na ziemi; piękne jest w łonie matki, piękne w ramionach rodziców; piękne objawia się w cudach i piękne w cierpieniach; piękne jest, gdy powołuje do życia, piękne, gdy nie lęka się śmierci, piękne, gdy porzuca życie, piękne, gdy je podejmuje na nowo; piękne na Krzyżu, piękne w grobie, piękne w niebie. Słuchajcie tej pieśni ze zrozumieniem, a słabość ciała niech nie zakrywa przed waszymi oczyma blasku Jego piękna.

I jeszcze muzyczny dodatek: pod linkiem można znaleźć śpiewy chorałowe na Przemienienie.